اخبار
نشست پژوهشی
نشست تخصصی مختصات اندیشه ی تمدنی مقام معظم رهبری با حضور آقای دکتر محمدرضا بهمنی نشست تخصصی مختصات اندیشه­ ی تمدنی مقام معظم رهبری­حفظه ­الله با حضور استاد ارجمند؛ جناب آقای دکتر محمدرضا بهمنی به همت گروه مطالعات کاربردی معارف اسلامی مرکز پژوهشی معصومیه، در تاریخ 28/2/96 برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران، نشست تخصصی مختصات اندیشه­ ی تمدنی مقام معظم رهبری­حفظه ­الله با حضور استاد ارجمند؛ جناب آقای دکتر محمدرضا بهمنی به همت گروه مطالعات کاربردی معارف اسلامی مرکز پژوهشی معصومیه، در تاریخ 28/2/96 برگزار گردید.
در این نشست ابتدا دکتر محمدرضا بهمنی در بحث مقدماتی حاضران را به این نکته توجه دادند که شناخت زمینه­ های فردی و اجتماعی، مبانی فکری و تطور نظریات یک اندیشمند برای حصول نظریات دقیق و تخصصی لازم است. به همین جهت قبل از ورود به نظریات تمدنی رهبر معظم انقلاب باید به بررسی موارد مذکور در مورد ایشان بپردازیم. ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻜﺮی ﺟﻬﺎن، ﺑﺮ اﻳﻦ باورند ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ؛ ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای، ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ رﻫﺒﺮ ﻳﻚ ﻛﺸـﻮر اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳـﺖ.
 دکتر محمدرضا بهمنی در این نشست به بیان ویژگی­های شخصیتی (حقیقی- حقوقی) مقام معظم رهبری پرداخت وگفت: «فقاهت و اجتهاد، رویکردهای فلسفی وحکمی، مناصب حکومتی- اجتماعی و توان شناخت محیطی و میدانی از جمله­ی این ویژگی­ ها می­باشد».
وی در ادامه افزود: اﻧﺪﻳﺸﻪ­ها و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻳﺸﺎن در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺪن ﻧـﻮﻳﻦ اﺳـﻼﻣﻰ، در ﻣﻴــﺎن ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻓﻜــﺮی ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﻰ اﻳــﺮان و ﻓﺮاﺗــﺮ از آن ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم، از ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳﮋه­ای ﺑﺮﺧﻮردار است. آنچه در این نشست ارائه می­شود، مستند ﺑـﻪ ﺑﻴﺎﻧـﺎت اﻳﺸــﺎن در فاصله ﺳــﺎل­های  1394-1368 است که ﺑــﺎ  ﻣﻔﻬﻮم­ﮔﻴــﺮی از روش مفهوم سازی ﺑﻨﻴــﺎدی «ﻫﻨﺪﺳــﻪ ﻛــﻼن اﻧﺪﻳﺸــﻪ ﺳــﺎزی ﺗﻤــﺪﻧﻰ» اﻳﺸــﺎن به دست آمده است که می­توان آن را به سه بخش تقسیم نمود:
  • ﺑﺮرﺳــﻰ اﻣﻜــﺎن ﻳــﺎ اﻣﺘﻨــﺎع ﺗﻤــﺪن ﻧــﻮﻳﻦ اﺳــﻼﻣﻰ؛
  • ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻰو ﭼﻴﺴﺘﻰ تمدن نوین اسلامی؛
  • اﻳﺠﺎد و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻤﺪن نوین اسلامی
  وی تصریح کرد: در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم (اﻳﺠﺎد و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻤﺪن نوین اسلامی) از سه منظر به بحث پرداخته شده است:
  • ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ؛
  • ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ؛
  • اﻟﺰاﻣﺎت رسیدن به تمدن اﺳﻼﻣﻰ
وی در خصوص ارکان پایه­ های تمدن گفت: ارکان پایه­ های تمدن اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب، شامل ایمان به اسلام و ارزش­های توحیدی توامانی عقل و نقل، نوگرایی، مجاهدت و عزتمندی و عدم وابستگی می­باشد و فقدان ﻫﺮﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﭘـﻨﺞ رﻛـﻦ، ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰخواهد شد.
بنا بر دیدگاه مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران در عصر حاضر یک تجربه تمدنی است که دارای یک مکتب غنی و ارزشمند و پشتوانه­ای هم­چون حوزه­ های علمیه است. مقاومت در برابر غرب و پیشرفت علمی و صنعتی تمدن اسلامی از دیگر ویژگی­ های تمدنی جمهوری اسلامی ایران است.
ایشان در قسمت پایانی نشست بر این نکته تأکید نمودند که اﻟﮕﻮﺳـﺎزی ﺑـﺮای ﺣﺮﻛـﺖ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻰ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﻰ اﻳـﺮان در ﮔـﺮو ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی و ﻧﻈﺮﻳﻪ­ﭘﺮدازی در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻤﺪﻧﻰ است و در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر، ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﻰ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی دﻳﺮوز و اﻣﺮوز اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼﺑـﻰ، از جمله اندیشه­ های تمدنی آیت­ الله خامنه ­ای ﺑﺴـﻴﺎر ﺿـﺮوری و راهﮔﺸﺎ خواهد بود.  
 
شایان ذکر است این نشست با پاسخ گویی به سؤالات پژوهشگران به پایان رسید.
 
 
امتیاز دهی
 
 


          اطلاعات تماس
نشانی: قم - بلوار امین - سه راه سالاریه - به طرف میدان ارتش

تلفن : 321160 (025)

نمابر: 32909660 (025)
   خدمات
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما